Ban lãnh đạo

Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thùy Linh

Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Tài chính - Kế toán (Học viện Tài chính)

Là Trưởng Kiểm soát Tập đoàn CEO từ ngày 08/05/2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-BKS

Ông Bùi Đức Thuyên

Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1950

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Tài chính Kế toán

Gắn bó với Tập đoàn CEO từ năm 2007

Ông Vũ Khắc Hùng

Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế

Là thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn CEO từ năm 2011

Lên đầu trang  >>