Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2022 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC Công ty Mẹ năm 2022 đã kiểm toán

04/04/2023

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

04/04/2023

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán

04/04/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

04/04/2023

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC Hợp nhất bán niên 2022 đã soát xét

29/08/2022

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC Công ty mẹ bán niên 2022 đã soát xét

29/08/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2022 đã soát xét

29/08/2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên 2022 đã soát xét

29/08/2022
Quý IV/2022 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC Công ty mẹ Quý 4/2022

30/01/2023

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC Hợp nhất Quý 4/2022

30/01/2023

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2022

30/01/2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2022

30/01/2023
Quý III/2022 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC Hợp nhất Quý 3/2022

30/10/2022

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC Công ty mẹ Quý 3/2022

30/10/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2022

30/10/2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2022

30/10/2022
Qúy II/2022 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Hợp nhất Quý 2/2022

30/07/2022

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Công ty Mẹ Quý 2/2022

30/07/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2022

30/07/2022

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 2/2022

30/07/2022
Qúy I/2022 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Hợp nhất Quý 1/2022

30/04/2022

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Công ty Mẹ Quý 1/2022

30/04/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2022

30/04/2022

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1/2022

30/04/2022
Năm 2020 Ngày đăng Tải về

BCTC công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán

10/04/2021

BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

10/04/2021
Quý IV/2020 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin BCTC Hợp nhất_Qúy 4/2020

30/01/2021

Công bố thông tin BCTC Riêng_Qúy 4/2020

30/01/2021
Quý III/2020 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2020

30/10/2020

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2020

30/10/2020

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020

30/10/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020

30/10/2020
6 tháng/2020 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020

28/08/2020

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020

28/08/2020

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020

28/08/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020

28/08/2020
Quý II/2020 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020

28/07/2020

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020

28/07/2020

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020

28/07/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020

28/07/2020
Quý I/2020 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020

30/04/2020

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020

30/04/2020

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020

30/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020

30/04/2020
Năm 2019 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019

01/04/2020

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

01/04/2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2019

01/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

01/04/2020
Quý IV/2019 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019

30/01/2020

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019

30/01/2020

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019

30/01/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019

30/01/2020
Quý III/2019 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019

28/10/2019

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019

28/10/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019

28/10/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019

28/10/2019
6 Tháng/2019 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019

23/08/2019

Giải trình biến động Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019

23/08/2019

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019

23/08/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019

23/08/2019
Quý II/2019 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019

30/07/2019

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019

30/07/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019

29/07/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019

29/07/2019
Quý I/2019 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019

27/04/2019

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

27/04/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019

27/04/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

27/04/2019
2018 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

26/02/2019

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

26/02/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

25/02/2019
Quý IV/2018 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018

30/01/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018

30/01/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018

30/01/2019
Quý III/2018 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018

30/10/2018

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018

30/10/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018

30/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018

30/10/2018
6 Tháng/2018 Ngày đăng Tải về

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018

28/08/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018

28/08/2018
Quý II/2018 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018

27/07/2018

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018

27/07/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018

27/07/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018

27/07/2018
Quý I/2018 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động trên Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018

27/04/2018

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018

27/04/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018

27/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018

27/04/2018
2013 Ngày đăng Tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

18/07/2014
2012 Ngày đăng Tải về
2011 Ngày đăng Tải về
2010 Ngày đăng Tải về

Thông tin liên hệ

contact1Phụ trách IR: Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
contact2Điện thoại: (+84 24) 3 787 5136/107
contact3Fax: (+84 24) 3 787 5137
contact4Email: banthuky@ceogroup.com.vn
Lên đầu trang  >>