Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin khác

2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
Tháng 11/2023 Ngày đăng Tải về

Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CEO và Giấy đăng ký ngày giao dịch

08/11/2023
Tháng 10/2023 Ngày đăng Tải về

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25

23/10/2023

Thông báo của UBCK NN về việc đã nhận Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

11/10/2023

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

06/10/2023

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trường Thuận

04/10/2023
Tháng 9/2023 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

29/09/2023

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

29/09/2023

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/09/2023

Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua

22/09/2023

Thông báo của UBCK NN về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP)

07/09/2023
Tháng 8/2023 Ngày đăng Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

30/08/2023

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

30/08/2023

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

30/08/2023

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

30/08/2023

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

30/08/2023

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

30/08/2023

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

26/08/2023

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

26/08/2023

Nghị quyết số 13 của HĐQT ngày 24/08/2023

25/08/2023

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP)

25/08/2023

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/08/2023

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

16/08/2023

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

16/08/2023

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

16/08/2023

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

16/08/2023

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

16/08/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

16/08/2023

Nghị quyết số 12 của HĐQT ngày 12/08/2023

12/08/2023

Công bố thông tin về việc đã ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

08/08/2023

Công văn số 7521/VSD-ĐK.NV của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

02/08/2023
Tháng 7/2023 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi về ngày chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

12/07/2023

Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 24

10/07/2023

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

05/07/2023

Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ hai)

05/07/2023

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

03/07/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2023
Tháng 6/2023 Ngày đăng Tải về

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

30/06/2023

Công văn gửi UBCKNN, Sở GDCKHN

30/06/2023

Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT

20/06/2023
Tháng 5/2023 Ngày đăng Tải về

Thông báo của trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

15/05/2023

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/05/2023
Tháng 4/2023 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022 của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

12/04/2023

Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

04/04/2023
Tháng 3/2023 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin Quyết định xử phạt của Cục thuế TP Hà nội

08/03/2023
Tháng 2/2023 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tập đoàn CEO với các bên liên quan năm 2023

09/02/2023
Tháng 12/2022 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin về việc cổ phiếu CEO tăng trần 05 phiên liên tiếp

01/12/2022
Tháng 11/2022 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022

24/11/2022

Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/8/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

24/11/2022

Thông báo về thông tin liên quan tới Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh

15/11/2022
Tháng 10/2022 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

28/10/2022

Thông báo về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và cập nhật tình hình hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ

28/10/2022
Tháng 9/2022 Ngày đăng Tải về

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

23/09/2022

Điều lệ Tập đoàn CEO năm 2022

23/09/2022
Tháng 8/2022 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

24/08/2022
Tháng 7/2022 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin về việc đã ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

12/07/2022

Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đoàn Thị Thảo - Người có liên quan của người nội bộ

08/07/2022

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/07/2022
Tháng 6/2022 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết của HĐQT về các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

29/06/2022

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

29/06/2022

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

28/06/2022

Bà Đoàn Thị Thảo - Người có liên quan của Người nội bộ đăng ký bán 18,333 cổ phần

07/06/2022
Tháng 5/2022 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

06/05/2022
Tháng 4/2022 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

30/04/2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư BMC-CEO

01/04/2022
Tháng 3/2022 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

07/03/2022
Tháng 2/2022 Ngày đăng Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Phạm Thị Thu Hà - Người có liên quan của người nội bộ

25/02/2022

Bà Phạm Thị Thu Hà - Người có liên quan của Người nội bộ đăng ký bán 2.697.770 cổ phần

23/02/2022
Tháng 1/2022 Ngày đăng Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Cao Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc

18/01/2022

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Tạ Văn Tố - Phó Tổng giám đốc thường trực

12/01/2022

Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đỗ Thị Thơm - Kế Toán trưởng

11/01/2022

Báo cáo về việc PYN ELITE FUND (NON-UCITS) không còn là cổ đông lớn

05/01/2022

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

04/01/2022
Tháng 12/2021 Ngày đăng Tải về

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

31/12/2021

Ông Cao Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc thường trực đăng ký bán 28.350 cổ phần

31/12/2021

Bà Đỗ Thị Thơm- Kế toán trưởng đăng ký bán 8.000 cổ phần

31/12/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

29/12/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

28/12/2021

Ông Tạ Văn Tố - Phó Tổng giám đốc thường trực đăng ký bán 8.750 cổ phần

27/12/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

27/12/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

06/12/2021
Tháng 11/2021 Ngày đăng Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Tạ Văn Tố - Phó Tổng giám đốc thường trực

24/11/2021

Ông Bùi Đức Thuyên - Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 150.000 cổ phần

23/11/2021

Ông Tạ Văn Tố - Phó Tổng giám đốc thường trực đăng ký bán 100.000 cổ phần

17/11/2021
Tháng 10/2021 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Công ty mẹ quý 3/2021

28/10/2021
Tháng 7/2021 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 20/07/2021

29/07/2021

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23

21/07/2021

Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Trí Tuệ Việt

20/07/2021

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn CEO

01/07/2021
Tháng 5/2021 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

13/05/2021
Tháng 4/2021 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Riêng quý 1 năm 2021

29/04/2021

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Hợp nhất_Qúy 1/2021

29/04/2021

Giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh giảm sút và phương án khắc phục

22/04/2021

TB của VSD về việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2021

15/04/2021

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn_PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

12/04/2021

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

10/04/2021

Giải trình bến động KQKD trên BCTC Riêng năm 2020 đã kiểm toán

10/04/2021
Tháng 2/2021 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2019

05/02/2021
Tháng 1/2021 Ngày đăng Tải về

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Riêng_Qúy 4/2020

30/01/2021

Giải trình biến động KQKD trên BCTC Hợp nhất_Qúy 4/2020

30/01/2021

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan

22/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Đoàn Văn Minh

15/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Bùi Đức Thuyên - Thành viên Ban Kiểm soát

11/01/2021

Ông Đoàn Văn Minh - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 130.000 cổ phần

06/01/2021
Tháng 12/2020 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Nam Cần Thơ

25/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Tạ Văn Tuân - người có liên quan của người nội bộ

24/12/2020

Ông Bùi Đức Thuyên - Thành viên Ban Kiểm soát - đăng ký bán 285.330 cổ phiếu

24/12/2020

Ông Tạ Văn Tuân - người có liên quan của người nội bộ - đăng ký bán 21.000 cổ phần

17/12/2020
Tháng 8/2020 Ngày đăng Tải về

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

10/08/2020
Tháng 7/2020 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019

30/07/2020

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - ông Đoàn Văn Minh

17/07/2020

Ông Tạ Văn Tuân - người có liên quan của người nội bộ - đã bán 0 cổ phần

15/07/2020
Tháng 6/2020 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

30/06/2020

Công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

23/06/2020

Ông Tạ Văn Tuân - người có liên quan của người nội bộ - đăng ký bán 21.000 cổ phần

11/06/2020
Tháng 5/2020 Ngày đăng Tải về

Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06/05/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

05/05/2020
Tháng 4/2020 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

20/04/2020
Tháng 3/2020 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

12/03/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

12/03/2020
Tháng 2/2020 Ngày đăng Tải về

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

10/02/2020
Tháng 1/2020 Ngày đăng Tải về

Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã mua 3.000.000 cổ phần

17/01/2020
Tháng 12/2019 Ngày đăng Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện

19/12/2019

Báo cáo tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ PYN

14/12/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Đoàn Văn Bình

12/12/2019

Nghị quyết HĐQT góp vốn vào CEO Nha Trang

05/12/2019
Tháng 9/2019 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT góp vốn vào CEO Vân Đồn, CEO Quốc tế, CEO Dịch vụ

18/09/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt chào bán

17/09/2019

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 22

05/09/2019
Tháng 8/2019 Ngày đăng Tải về

Quyết định chấp thuận của HNX về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu

27/08/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Phạm Thị Mai Lan

22/08/2019

Nghị quyết HĐQT gốp vốn vào CEO Nha Trang, CEO Vân Đồn, CEO Dịch vụ

14/08/2019

Ủy ban Chứng khoán xác nhận kết quả chào bán ra công chúng

12/08/2019

Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng

09/08/2019

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/08/2019

Nghị quyết của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua hết

07/08/2019
Tháng 7/2019 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán

03/07/2019
Tháng 6/2019 Ngày đăng Tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu

25/06/2019

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

10/06/2019
Tháng 5/2019 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin Quyết định xử phạt của Tổng Cục thuế

24/05/2019
Tháng 4/2019 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CEO Vân Đồn

24/04/2019
Tháng 3/2019 Ngày đăng Tải về

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

27/03/2019

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con - CEO Quảng Bình

25/03/2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017

05/03/2019
Tháng 2/2019 Ngày đăng Tải về

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Đỗ Thị Phương Anh

25/02/2019

Quyết định bổ nhiêm Phó Tổng Giám đốc - Phan Lê Mỹ Hạnh

25/02/2019

Nghị quyết HĐQT góp vốn vào Trường Cao đẳng Đại Việt

08/02/2019
Tháng 1/2019 Ngày đăng Tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

26/01/2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017

26/01/2019

Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan

18/01/2019

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Văn Đông

17/01/2019
Tháng 12/2018 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn tại CEO Nha Trang

25/12/2018
Tháng 8/2018 Ngày đăng Tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

23/08/2018

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

17/08/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

16/08/2018
Tháng 7/2018 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập CEO Cần Thơ

16/07/2018
Tháng 6/2018 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty kiểm toán

29/06/2018

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

11/06/2018
Tháng 5/2018 Ngày đăng Tải về

CBTT về việc góp vốn vào Công ty con

17/05/2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị góp vốn vào Trường Cao đẳng Đại Việt

16/05/2018

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21

03/05/2018

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 21

02/05/2018
Tháng 4/2018 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty con - CEO Design

18/04/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

07/04/2018
Tháng 3/2018 Ngày đăng Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

31/03/2018
Tháng 2/2018 Ngày đăng Tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

23/02/2018

Nghị quyết HĐQT góp vốn vào Trường Cao đẳng Đại Việt

09/02/2018
Tháng 1/2018 Ngày đăng Tải về

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017

26/01/2018

Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan

19/01/2018

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vôn

06/01/2018
Tháng 12/2017 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

28/12/2017

Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào CEO Phú Quốc

28/12/2017

Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần

07/12/2017

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần

07/12/2017
Tháng 8/2017 Ngày đăng Tải về

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

28/08/2017

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

23/08/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

16/08/2017
Tháng 7/2017 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành

25/07/2017

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

25/07/2017

Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua hết

25/07/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

22/07/2017
Tháng 6/2017 Ngày đăng Tải về

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

25/06/2017
Tháng 5/2017 Ngày đăng Tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu

29/05/2017
Tháng 4/2017 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án sử dụng vốn

04/04/2017
Tháng 3/2017 Ngày đăng Tải về

Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

16/03/2017
Tháng 2/2017 Ngày đăng Tải về

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

23/02/2017
Tháng 1/2017 Ngày đăng Tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

19/01/2017
Tháng 12/2016 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn

05/12/2016
Tháng 11/2016 Ngày đăng Tải về

Giải trình nguyên nhân chưa công bố kết luận của Thanh tra Thuế

29/11/2016
Tháng 9/2016 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư

27/09/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn

27/09/2016
Tháng 7/2016 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty kiểm toán

28/07/2016
Tháng 5/2016 Ngày đăng Tải về

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

16/05/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

04/05/2016
Tháng 4/2016 Ngày đăng Tải về

Công văn của UBCK hấp thuận ra hạn Báo cáo tài chính năm 2016

21/04/2016

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

13/04/2016

Báo cáo kết quả phát hành

12/04/2016

Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh

11/04/2016
Tháng 3/2016 Ngày đăng Tải về

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức

24/03/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức

22/03/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2015

21/03/2016

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

18/03/2016
Tháng 2/2016 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/02/2016

Đính chính tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu

02/02/2016

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

02/02/2016
Tháng 1/2016 Ngày đăng Tải về

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu

29/01/2016
Tháng 12/2015 Ngày đăng Tải về

CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật

31/12/2015

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 17

29/12/2015

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

09/12/2015

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

02/12/2015
Tháng 11/2015 Ngày đăng Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

26/11/2015

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

25/11/2015

Nghị quyết điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

23/11/2015

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

23/11/2015

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

23/11/2015

Nghị quyết HĐQT góp vốn vào CEO Xây dựng

06/11/2015
Tháng 10/2015 Ngày đăng Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

20/10/2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

15/10/2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2015

13/10/2015

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

12/10/2015

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

10/10/2015
Tháng 9/2015 Ngày đăng Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

29/09/2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

21/09/2015

Báo cáo tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

04/09/2015

Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo.pdf

04/09/2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

02/09/2015
Tháng 8/2015 Ngày đăng Tải về

Quyết định xử phạt vi phạm thuế

19/08/2015

Nghị quyết Hội đồng quản trị góp vốn vào CEO Phú Quốc

05/08/2015

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán

04/08/2015
Tháng 7/2015 Ngày đăng Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

16/07/2015

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

13/07/2015

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

13/07/2015
Tháng 6/2015 Ngày đăng Tải về

Nghị quyết HĐQT góp vốn vào CEO Dịch vụ

18/06/2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

08/06/2015

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

02/06/2015
Tháng 5/2015 Ngày đăng Tải về

CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 16

28/05/2015

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 16

28/05/2015

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

16/05/2015

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

15/05/2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

11/05/2015

Công bố thông tin thay đổi nhân sự

08/05/2015

Quyết định bầu Trưởng Ban kiểm soát

08/05/2015
Tháng 4/2015 Ngày đăng Tải về

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

21/04/2015
Tháng 3/2015 Ngày đăng Tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức

30/03/2015

Công bố thông tin thay đổi nhân sự

26/03/2015
Tháng 2/2015 Ngày đăng Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

14/02/2015

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi lần 14

14/02/2015

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi lần 14

14/02/2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

10/02/2015

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015

03/02/2015
Tháng 1/2015 Ngày đăng Tải về

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

29/01/2015

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

27/01/2015

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

26/01/2015

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

23/01/2015

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

22/01/2015

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

22/01/2015

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

12/01/2015
Tháng 12/2014 Ngày đăng Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

23/12/2014

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

16/12/2014

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

16/12/2014

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

15/12/2014
Tháng 11/2014 Ngày đăng Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

21/11/2014

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

17/11/2014

CBTT về việc thanh toán cổ tức năm 2013

10/11/2014

Quyêt định về việc thanh toán cổ tức năm 2013

10/11/2014

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

10/11/2014
Tháng 10/2014 Ngày đăng Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

25/10/2014

CBTT phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

08/10/2014

Quyết định thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

07/10/2014

Thông qua một số nội dung phát hành cổ phiếu ra công chúng

07/10/2014
Tháng 9/2014 Ngày đăng Tải về

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CEO

24/09/2014

CBTT thay đổi người đại diện ủy quyền công bố thông tin

19/09/2014

Thông báo niêm yết cổ phiếu tại HNX

11/09/2014

Thông báo câp, thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

09/09/2014
Tháng 5/2014 Ngày đăng Tải về

CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc - Vũ Thị Lan Anh

29/05/2014

CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - bà Vũ Thị Lan Anh

28/05/2014

CBTT về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

15/05/2014

CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - ông Cao Văn Kiên

15/05/2014

Quyết định bầu Trưởng Ban kiểm soát

15/05/2014

Thay đổi người đại diện ủy quyền công bố thông tin

14/05/2014

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - ông Cao Văn Kiên

11/05/2014
Tháng 4/2014 Ngày đăng Tải về

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc - ông Tạ Văn Tố

29/04/2014

Quyết định miễn nhiệm ông Đoàn Văn Bình - Tổng Giám đốc

29/04/2014

Thông báo chốt danh sách để đăng ký lưu ký tại VSD

24/04/2014

CBTT về việc miễn nhiệm ông Lưu Đức Quang

16/04/2014

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm ông Lưu Đức Quang

16/04/2014
Tháng 3/2014 Ngày đăng Tải về

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

08/03/2014

Thông tin liên hệ

contact1Phụ trách IR: Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
contact2Điện thoại: (+84 24) 3 787 5136/107
contact3Fax: (+84 24) 3 787 5137
contact4Email: banthuky@ceogroup.com.vn
Lên đầu trang  >>