Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

04/07/2023

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Lần 2)

04/07/2023

Chương trình họp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 2)

04/07/2023

Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (lần 2)

04/07/2023

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 2)

04/07/2023

Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ hai)

05/07/2023

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

03/07/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2023

Công văn gửi UBCKNN, Sở GDCKHN

30/06/2023

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

26/06/2023

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

26/06/2023

Mẫu phiếu biểu quyết , thẻ biểu quyết của cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/06/2023

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/06/2023

Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

08/06/2023

Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

08/06/2023

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận

08/06/2023

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

08/06/2023

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

08/06/2023

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

08/06/2023

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/06/2023

Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

08/06/2023

Chương trình họp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/06/2023

Giấy mời họp ĐHDCĐ thường niên năm 2023

08/06/2023
Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Ngày đăng Tải về

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

26/07/2023
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

08/08/2022

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

08/08/2022

Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/08/2022

Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2017

19/04/2022

Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

19/04/2022

Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

07/04/2022

Mẫu phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử

07/04/2022

Mẫu SYLL ứng viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027

07/04/2022

Mẫu Giấy ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

07/04/2022

Mẫu Giấy ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

07/04/2022

Mẫu Giấy đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

07/04/2022

Mẫu Giấy đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

07/04/2022

Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

07/04/2022

Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

07/04/2022

Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

07/04/2022

Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

07/04/2022

Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

07/04/2022

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

07/04/2022

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

07/04/2022

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

07/04/2022

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022

07/04/2022

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

07/04/2022

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

07/04/2022

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên 2022

07/04/2022

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

07/04/2022

Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

07/04/2022

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

07/04/2022
Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

31/08/2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/04/2022
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Phụ lục tóm tắt các nội dung chính sửa đổi Điều lệ Công ty

08/06/2021

Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

08/06/2021

Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

08/06/2021

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

08/06/2021

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

08/06/2021

Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế

08/06/2021

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn CEO

08/06/2021

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

08/06/2021

Dự thảo quy chế hoạt động của BKS

08/06/2021

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

08/06/2021

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên HĐQT

08/06/2021

Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

08/06/2021

Mẫu Giấy ứng cử thành viên HĐQT

08/06/2021

Mẫu giấy đề cử ứng viên Thành viên HĐQT

08/06/2021

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

08/06/2021

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2019

08/06/2021

Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS

08/06/2021

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

08/06/2021

Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán

08/06/2021

Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2021

08/06/2021

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

08/06/2021

Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên 2021

08/06/2021

Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

08/06/2021
Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Ngày đăng Tải về

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

30/06/2021
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020

11/06/2020

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020

11/06/2020

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

11/06/2020

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

11/06/2020

Mẫu phiếu biểu quyết

11/06/2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

11/06/2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt phát hành năm 2019

11/06/2020

Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2020

11/06/2020

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

11/06/2020

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020

11/06/2020

Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

11/06/2020

Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Ban kiểm soát

11/06/2020

Mẫu Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát

11/06/2020

Mẫu Giấy ứng cử thành viên Ban kiểm soát

11/06/2020

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

11/06/2020

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

11/06/2020

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11/06/2020

Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02/06/2020

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02/06/2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02/06/2020
Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

23/06/2020
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

03/03/2017
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

03/04/2014

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

03/04/2014

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

03/04/2014

Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại HNX

03/04/2014

Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

03/04/2014

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

03/04/2014

Tờ trình đề xuất thay đổi người đại diện theo pháp luật

03/04/2014

Tờ trình đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty

03/04/2014

Tờ trình chi trả thù lao năm 2013, kế hoạch năm 2014

03/04/2014

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014

03/04/2014

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, phương hướng năm 2014

03/04/2014

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, phương hướng năm 2014

03/04/2014

Giấy ủy quyền dự họp cho tổ chức

02/04/2014

Giấy ủy quyền dự họp cho cá nhân

02/04/2014

Dự thảo Chương trình cuộc họp

02/04/2014

Thông báo mời họp

02/04/2014
Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Ngày đăng Tải về

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

18/04/2014

Biên bản họp Đại hội đồng cồ đông thường niên 2014

18/04/2014
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

10/03/2013
Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

25/04/2013

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

25/04/2013
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

09/04/2012
Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Ngày đăng Tải về

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

19/04/2012
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

15/03/2011
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Ngày đăng Tải về

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

19/04/2010

Thông tin liên hệ

contact1Phụ trách IR: Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
contact2Điện thoại: (+84 24) 3 787 5136/107
contact3Fax: (+84 24) 3 787 5137
contact4Email: banthuky@ceogroup.com.vn
Lên đầu trang  >>